Przedszkole Samorządowe w Mogilanach „ISKIERKA” z Oddziałem w Libertowie ma zaszczyt zaprosić do udziału

w Gminnym Konkursie Patriotycznym „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”

I POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 • Organizatorem konkursu jest Przedszkole Samorządowe w Mogilanach „ISKIERKA” z Oddziałem w Libertowie

 • Jest to konkurs plastyczny przeznaczony dla dzieci z Przedszkoli oraz Zerówek szkolnych z terenu Gminy Mogilany

 • Prace powinny być wykonane w domu przez dzieci pod nadzorem osoby dorosłej

 • Prace będą ocenianie w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci 3-4 letnie oraz 5-6 letnie

 • Termin składania prac mija 29 października 2018r. Prace można składać w Placówkach Przedszkola w Mogilanach lub Libertowie

II CELE:

 • Ukazywanie piękna naszej Ojczyzny

 • Rozwijanie zainteresowań naszym krajem

 • Kształtowanie postawy patriotycznej

 • Budowanie tożsamości i wspólnoty narodowej

 • Rozwijanie poczucia dumy z przynależności narodowej

 • Budzenie szacunku do symboli narodowych

 • Czerpanie radości z poczucia tworzenia

 • Rozbudzanie wyobraźni plastycznej oraz własnej kreatywności

III WARUNKI PRZYJĘCIA PRACY KONKURSOWEJ:

 • Zgodność z tematem

 • Technika wykonania: płaska; format pracy: max. A3

 • Praca powinna być wykonana indywidualnie pod nadzorem osoby dorosłej

 • Każda praca na odwrocie powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, pełny adres przedszkola / szkoły oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka stanowiących załącznik do regulaminu

IV KRYTERIA OCENY:

 • Zgodność z tematem

 • Stopień samodzielności dziecka w czasie wykonywania pracy

 • Walory artystyczne i estetyczne

 • Oryginalna technika wykonania

 • Ciekawa interpretacja proponowanej tematyki

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Ocena prac, a tym samym rozwiązanie konkursu odbędzie się w dniu 9 listopada 2018r. w Przedszkolu ISKIERKA w Mogilanach. Laureaci konkursu będą wcześniej poinformowani i zaproszeni wraz z opiekunami na rozdanie nagród oraz występ artystyczny z okazji Święta Niepodległości

 • Zdobywcy I, II oraz III miejsca w dwóch kategoriach wiekowych otrzymają nagrody i dyplomy

 • Każdy uczestnik dostanie pamiątkowy dyplom za udział w konkursie

 • Wyniki zostaną zamieszczone na stronie PRZEDSZKOLA oraz GMINY MOGILANY

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac konkursowych w celu promocji konkursu oraz placówki (bez roszczeń autorów do praw autorskich)

 • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowania się do niniejszego regulaminu

 • Wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu mogą otrzymać Państwo mailowo ps.iskierka@interia.pl z dopiskiem „konkurs patriotyczny”. Osoby odpowiedzialne za konkurs: Magdalena Wójcik, Lucyna Kęsek oraz Kinga Suder

 • Dane osobowe wszystkich uczestników pozyskane do konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim

Załącznik nr 1 do regulaminu

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE PLASTYCZNYM ORGAZNIZOWANYM PRZEZ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W MOGILANACH „ISKIERKA” Z ODDZIAŁEM W LIBERTOWIE

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………..…………………………………….. (imię i nazwisko) w konkursie patriotycznym Piękna nasza Polska cała organizowanym w roku szkolnym 2018/2019 przez Przedszkole Samorządowe w Mogilanach „ISKIERKA” z Oddziałem w Libertowie.

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursy danych osobowych mojego dziecka (imię, nazwisko, wiek) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000).

 2. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie zdjęć wykonanej przez moje dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem oraz prezentacjach pokonkursowych.

…………………………. .………………………………..

Miejscowość i data Podpis rodziców (opiekunów prawnych)