Otwarcie Przedszkola w Mogilanach

   W sobotę 28 sierpnia 2021 r.  uroczystego otwarcia naszej rozbudowanej placówki dokonał Wójt Gminy Mogilany Piotr Piotrowski, w obecności licznie zgromadzonych mieszkańców, pracowników przedszkola i zaproszonych gości.

Symboliczne przecięcie wstęgi było zwieńczeniem rozpoczętej w II kwartale 2020 roku inwestycji która możliwa była dzięki harmonijnej współpracy z władzami samorządowymi i administracją rządową województwa małopolskiego oraz dzięki efektywnemu wykorzystaniu inwestycyjnych funduszy unijnych i rządowych. Właśnie na ten aspekt zwrócili uwagę Wojewoda Małopolski oraz Marszałek Województwa Małopolskiego w listach gratulacyjnych, przesłanych na ręce Wójta Piotrowskiego. Poświęcenia obiektu dokonał ks. Józef Milan, Proboszcz parafii pw. Św. Bartłomieja Apostoła.  

Pani Monika Gumółka, dyrektor naszego  Przedszkola informowała, że dotację przyznaną przez wojewodę w wysokości powyżej 1,7 mln zł przeznaczono na prace budowlane. Obejmowały m.in. rozbudowę budynku w kierunku północnym i południowym, przebudowę parterowej części oraz adaptację poddasza na potrzeby oddziałów, a także na zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Drugie dofinansowanie z RPO wynoszące prawie 971 tys. zł zostało gminie przyznane na projekt obejmujący utworzenie 50 nowych miejsc przedszkolnych, rozszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci oraz doskonalenie kwalifikacji kadry przedszkola. Zakupiono elementy wyposażenia kuchni, szatni, sal, w tym tablice interaktywne wraz z projektorami, zabawki i pomoce edukacyjne, zmodernizowano plac zabaw. W ramach tego projektu dwie nauczycielki podjęły specjalistyczne studia podyplomowe związane z edukacją dzieci ze specjalnymi potrzebami. Pojawią się dodatkowe zajęcia, które będą realizowane także w kolejnych latach we wszystkich grupach, również w oddziale w Libertowie. Zaplanowane zajęcia to: kodowanie i robotyka, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna oraz Fablab, czyli praktyczne warsztaty techniczno-naukowo-kreatywne Do Przedszkola Samorządowego w Mogilanach od  września 2021  będzie uczęszczać 150 dzieci. Po gruntownej przebudowie zwiększyło się o dwa 25-osobowe oddziały.  

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie tej uroczystości. 

 księga pamiątkowa zdjęcie przedszkola

tort

wójt przemawia na otwarciu

przecięcie wstęgi przez gości

orkiestra z Włosani

ksiądz proboszcz dokonał poświęcenia sal

sala grupy Pszczółki

sala grupy jeżyki

sala grupy żabki

 

sala grupy Liski