Projekt „ Nowe oddziały przedszkolne w Mogilanach” współfinansowany przez Unię Europejską

Projekt „ Nowe oddziały przedszkolne w Mogilanach” nr  RPMP.10.01.01-12-0173/19-00 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu: 1 142 243,15

 Wartość dofinansowania: 970 906,25

 Okres realizacji: 01.01.2020-31.12.2021

Projekt „Nowe oddziały przedszkolne w Mogilanach” ma na celu utworzenie 50 nowych miejsc przedszkolnych, rozszerzenie oferty dla dzieci oraz doskonalenie kwalifikacji kadry Przedszkola Samorządowego w Mogilanach w okresie od 1.01.2020  do 31.12.2022 poprzez realizację następujących zadań:

  1. Wyposażenie sal dydaktycznych, szatni, kuchni i doposażenie placu zabaw Przedszkola w Mogilanach
  2. Funkcjonowanie nowo utworzonych oddziałów przedszkolnych w Mogilanach przez 12 miesięcy
  3. Rozwój kompetencji kadry pedagogicznej przedszkola w Mogilanach
  4. Rozwój oferty zajęć dodatkowych dla wszystkich oddziałów PS w Mogilanach Iskierka z Oddziałem w Libertowie

Wsparcie na rzecz wychowania przedszkolnego kierowane jest do :

– dzieci w wieku przedszkolnym określonym w Prawie Oświatowym
– istniejącego OWP- PS w Mogilanach
-nauczycieli zatrudnionych w PS w Mogilanach

Projekt przyczyni się do:

– rozwoju społeczno-gospodarczego Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego

– zwiększenia dostępu do wychowania przedszkolnego na obszarze o stosunkowo niskim ( w porównaniu do innych gmin metropolii krakowskiej ) stopniu upowszechnienia wychowania przedszkolnego

– upowszechnienia wychowania przedszkolnego wśród dzieci w wieku przedszkolnym, w tym zwłaszcza wśród dzieci z niepełnosprawnościami

– wyrównywaniu szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

– poprawy jakości wychowania przedszkolnego

Zachęcamy do sukcesywnego przeglądania aktualności na stronie internetowej przedszkola

http://przedszkole-iskierka.com/