Uwaga! Zmiana dotycząca rekrutacji.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało Rozporządzenie w którym zostały zawarte zmiany dotyczące rekrutacji w placówkach oświatowych. 
§11b. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowaw art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.