Zapraszamy do składania ofert - „ Zajęcia dodatkowe- zajęcia z robotyki 4.2 ” ..

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W MOGILANACH ISKIERKA Z ODDZIAŁEM W LIBERTOWIE

UPRZEJMIE ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA Zajęcia dodatkowe- zajęcia z robotyki 4.2 ”

dla projektu pn.: „Nowe oddziały przedszkolne w Mogilanach” nr RPMP.10.01.01-12-0173/19 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Termin składania ofert wyznacza się do dnia 28 czerwca 2021 r.

Wymagane dokumenty:

1. Kolorowy scan podpisanego załącznika nr 1 do zapytania ofertowego (formularz cenowy)

2. Scany dokumentów poświadczających kwalifikacje do prowadzenia zajęć, oraz kwalifikacji pedagogicznych zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017r w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli §4 oraz kwalifikacje do prowadzenia w/w zajęć.

 Prowadzący postepowanie : Joanna Baca             Telefon kontaktowy: 535 313 902

Z poważaniem

Dyrektor Monika Gumółka

Załączniki:

docZapytanie_ofertowe_zajęcia_dodatkowe-robotyka.

xlsx

Formularz_cenowy_ zajęcia dodatkowe robotyka załącznik_nr1.